Em hà_ng Bắc Giang giọng khà_n

à_¹_&bdquo_à_¸_&mdash_à_¸_¢_.à_¹_&euro_à_¸_¢_à_¹_&dagger_à_¸_&rdquo_à_¸_à_¸_±_à_¸_&trade_à_¹_&fnof_à_¸_&trade_à_¸_«_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&dagger_à_¸_&trade_à_¹_&permil_à_¸_³_ à_¸_ª_à_¸_¸_à_¸_&rdquo_à_¸_¡_&agrav

à_¹_&bdquo_à_¸_&mdash_à_¸_¢_.à_¹_&euro_à_¸_¢_à_¹_&Dagger_à_¸_&rdquo_à_¸_à_¸_±_à_¸_&trade_à_¹_&fnof_à_¸_&trade_à_¸_«_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&Dagger_à_¸_&trade_à_¹_&permil_à_¸_³_ à_¸_ª_à_¸_¸_à_¸_&rdquo_à_¸_¡_&agrav

à_¸_&mdash_à_¸_²_à_¸_&dagger_à_¸_&scaron_à_¹_&permil_à_¸_²_à_¸_&trade_à_¸_&bull_à_¸_±_à_¹_&permil_à_¸_&dagger_à_¸_à_¸_¥_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&dagger_à_¸_&ndash_à_¹_&circ_à_¸_²_à_¸_¢_à_¸_&bull_à_¸_±_à_¸_§_&agrav

à_¸_&mdash_à_¸_²_à_¸_&Dagger_à_¸_&scaron_à_¹_&permil_à_¸_²_à_¸_&trade_à_¸_&bull_à_¸_±_à_¹_&permil_à_¸_&Dagger_à_¸_à_¸_¥_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&Dagger_à_¸_&ndash_à_¹_&circ_à_¸_²_à_¸_¢_à_¸_&bull_à_¸_±_à_¸_§_&agrav

à_¸_ª_à_¸_&dagger_à_¸_ª_à_¸_±_à_¸_¢_à_¸_&circ_à_¸_°_à_¹_&euro_à_¸_&circ_à_¹_&dagger_à_¸_&scaron_à_¸_ª_à_¸_²_à_¸_§_à_¸_«_à_¸_¡_à_¸_§_à_¸_¢_à_¸_£_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&dagger_à_¸_&rdquo_&agrav

à_¸_ª_à_¸_&Dagger_à_¸_ª_à_¸_±_à_¸_¢_à_¸_&circ_à_¸_°_à_¹_&euro_à_¸_&circ_à_¹_&Dagger_à_¸_&scaron_à_¸_ª_à_¸_²_à_¸_§_à_¸_«_à_¸_¡_à_¸_§_à_¸_¢_à_¸_£_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&Dagger_à_¸_&rdquo_&agrav

à_¹_&euro_à_¸_&rdquo_à_¹_&dagger_à_¸_à_¸_¡_.à_¸_&rsaquo_à_¸_¥_à_¸_²_à_¸_¢_à_¸_&circ_à_¸_±_à_¸_&rdquo_à_¸_«_à_¸_&trade_à_¸_±_à_¸_à_¸_£_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&dagger_à_¸_¡_à_¸_±_à_¸_&trade_à

à_¹_&euro_à_¸_&rdquo_à_¹_&Dagger_à_¸_à_¸_¡_.à_¸_&rsaquo_à_¸_¥_à_¸_²_à_¸_¢_à_¸_&circ_à_¸_±_à_¸_&rdquo_à_¸_«_à_¸_&trade_à_¸_±_à_¸_à_¸_£_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&Dagger_à_¸_¡_à_¸_±_à_¸_&trade_à

à_¹_&euro_à_¸_&rdquo_à_¹_&dagger_à_¸_à_¸_¡_.à_¸_&rsaquo_à_¸_¥_à_¸_²_à_¸_¢_à_¸_&circ_à_¸_±_à_¸_&rdquo_à_¸_«_à_¸_&trade_à_¸_±_à_¸_à_¸_£_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&dagger_à_¸_¡_à_¸_±_à_¸_&trade_à

à_¹_&euro_à_¸_&rdquo_à_¹_&Dagger_à_¸_à_¸_¡_.à_¸_&rsaquo_à_¸_¥_à_¸_²_à_¸_¢_à_¸_&circ_à_¸_±_à_¸_&rdquo_à_¸_«_à_¸_&trade_à_¸_±_à_¸_à_¸_£_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&Dagger_à_¸_¡_à_¸_±_à_¸_&trade_à

à_¸_&trade_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&dagger_à_¸_¥_à_¸_¹_à_¸_à_¸_&trade_à_¹_&permil_à_¸_³_à_¸_¡_.à_¸_&rsaquo_à_¸_¥_à_¸_²_à_¸_¢_à_¸_à_¸_±_à_¸_&scaron_à_¸_&bdquo_à_¸_£_à_¸_±_à_¹_&permil_à_¸_&dagger_à

à_¸_&trade_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&Dagger_à_¸_¥_à_¸_¹_à_¸_à_¸_&trade_à_¹_&permil_à_¸_³_à_¸_¡_.à_¸_&rsaquo_à_¸_¥_à_¸_²_à_¸_¢_à_¸_à_¸_±_à_¸_&scaron_à_¸_&bdquo_à_¸_£_à_¸_±_à_¹_&permil_à_¸_&Dagger_à

à_¸_&trade_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&dagger_à_¸_¡_à_¸_±_à_¸_&tilde_à_¸_¢_à_¸_¡_.à_¸_&trade_à_¹_&circ_à_¸_²_à_¸_£_à_¸_±_à_¸_à_¸_&trade_à_¹_&circ_à_¸_²_à_¸_£_à_¸_±_à_¸_..à_¹_&sbquo_à_¸_&scaron_&agrav

à_¸_&trade_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&Dagger_à_¸_¡_à_¸_±_à_¸_&tilde_à_¸_¢_à_¸_¡_.à_¸_&trade_à_¹_&circ_à_¸_²_à_¸_£_à_¸_±_à_¸_à_¸_&trade_à_¹_&circ_à_¸_²_à_¸_£_à_¸_±_à_¸_..à_¹_&sbquo_à_¸_&Scaron_&agrav

à_¸_&bdquo_à_¸_¹_à_¹_&circ_à_¸_&oelig_à_¸_±_à_¸_§_à_¸_&bull_à_¸_±_à_¸_§_à_¹_&euro_à_¸_¡_à_¸_µ_à_¸_¢_..à_¹_&euro_à_¸_¢_à_¹_&dagger_à_¸_&rdquo_à_¸_à_¸_±_à_¸_&trade_à_¸_&bull_à_¸_±_à_¹_&permil_&agrav

à_¸_&bdquo_à_¸_¹_à_¹_&circ_à_¸_&oelig_à_¸_±_à_¸_§_à_¸_&bull_à_¸_±_à_¸_§_à_¹_&euro_à_¸_¡_à_¸_µ_à_¸_¢_..à_¹_&euro_à_¸_¢_à_¹_&Dagger_à_¸_&rdquo_à_¸_à_¸_±_à_¸_&trade_à_¸_&bull_à_¸_±_à_¹_&permil_&agrav

]à_¸_&bull_à_¸_±_à_¹_&permil_à_¸_&dagger_à_¸_à_¸_¥_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&dagger_à_¹_&fnof_à_¸_&trade_à_¸_«_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&dagger_à_¸_&trade_à_¹_&permil_à_¸_³_à_¸_&mdash_à_¸_µ_à_¹_&circ_à_¹_&euro_à_¸_&rsaquo_à

]à_¸_&bull_à_¸_±_à_¹_&permil_à_¸_&Dagger_à_¸_à_¸_¥_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&Dagger_à_¹_&fnof_à_¸_&trade_à_¸_«_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&Dagger_à_¸_&trade_à_¹_&permil_à_¸_³_à_¸_&mdash_à_¸_µ_à_¹_&circ_à_¹_&euro_à_¸_&rsaquo_à

1302 à_¹_&euro_à_¸_&rdquo_à_¹_&dagger_à_¸_à_¹_&fnof_à_¸_&bull_à_¹_&permil_ à_¸_¡_.à_¸_&bull_à_¹_&permil_à_¸_&trade_ à_¸_¥_à_¹_&circ_à_¸_­_à_¸_à_¸_±_à_¸_&trade_à_¸_¡_à_¸_±_à_¸_&trade_ à_¸_&bdquo_à_¸_¥_à_¸_´_à

1302 à_¹_&euro_à_¸_&rdquo_à_¹_&Dagger_à_¸_à_¹_&fnof_à_¸_&bull_à_¹_&permil_ à_¸_¡_.à_¸_&bull_à_¹_&permil_à_¸_&trade_ à_¸_¥_à_¹_&circ_à_¸_­_à_¸_à_¸_±_à_¸_&trade_à_¸_¡_à_¸_±_à_¸_&trade_ à_¸_&bdquo_à_¸_¥_à_¸_´_à

à_¸_«_à_¸_²_à_¸_&oelig_à_¸_±_à_¸_§_à_¹_&bdquo_à_¸_¡_à_¹_&circ_à_¹_&bdquo_à_¸_&rdquo_à_¹_&permil_ à_¹_&euro_à_¸_¥_à_¹_&circ_à_¸_&trade_à_¸_&rdquo_à_¸_&trade_à_¸_&bull_à_¸_£_à_¸_µ_à_¹_&bdquo_à_¸_&mdash_à_¸_¢_ &agrav

à_¸_«_à_¸_²_à_¸_&oelig_à_¸_±_à_¸_§_à_¹_&bdquo_à_¸_¡_à_¹_&circ_à_¹_&bdquo_à_¸_&rdquo_à_¹_&permil_ à_¹_&euro_à_¸_¥_à_¹_&circ_à_¸_&trade_à_¸_&rdquo_à_¸_&trade_à_¸_&bull_à_¸_£_à_¸_µ_à_¹_&bdquo_à_¸_&mdash_à_¸_¢_ &agrav

à_¸_ª_à_¸_²_à_¸_§_à_¸_ª_à_¸_§_à_¸_¢_à_¹_&sbquo_à_¸_&rdquo_à_¸_&trade_à_¹_&euro_à_¸_žà_¸_·_à_¹_&circ_à_¸_­_à_¸_&trade_à_¹_à_¸_à_¸_¥_à_¹_&permil_à_¸_&dagger_à_¹_&euro_à_¸_­_à_¸_²_à_¸_¡_&agrav

à_¸_ª_à_¸_²_à_¸_§_à_¸_ª_à_¸_§_à_¸_¢_à_¹_&sbquo_à_¸_&rdquo_à_¸_&trade_à_¹_&euro_à_¸_žà_¸_·_à_¹_&circ_à_¸_­_à_¸_&trade_à_¹_à_¸_à_¸_¥_à_¹_&permil_à_¸_&Dagger_à_¹_&euro_à_¸_­_à_¸_²_à_¸_¡_&agrav

à_¸_ª_à_¸_²_à_¸_§_à_¸_ª_à_¸_§_à_¸_¢_à_¹_&sbquo_à_¸_&rdquo_à_¸_&trade_à_¹_&euro_à_¸_žà_¸_·_à_¹_&circ_à_¸_­_à_¸_&trade_à_¹_à_¸_à_¸_¥_à_¹_&permil_à_¸_&dagger_à_¹_&euro_à_¸_­_à_¸_²_à_¸_¡_&agrav

à_¸_ª_à_¸_²_à_¸_§_à_¸_ª_à_¸_§_à_¸_¢_à_¹_&sbquo_à_¸_&rdquo_à_¸_&trade_à_¹_&euro_à_¸_žà_¸_·_à_¹_&circ_à_¸_­_à_¸_&trade_à_¹_à_¸_à_¸_¥_à_¹_&permil_à_¸_&Dagger_à_¹_&euro_à_¸_­_à_¸_²_à_¸_¡_&agrav

à_¹_&sbquo_à_¸_¡_à_¹_&scaron_à_¸_&bdquo_à_¸_&scaron_à_¹_&permil_à_¸_²_à_¸_&dagger_à_¸_§_à_¹_&circ_à_¸_²_à_¸_§_à_¸_&scaron_à_¹_&permil_à_¸_²_à_¸_&dagger_à_¹_&euro_à_¸_&rdquo_à_¸_µ_à_¹_&lsaquo_à_¸_¢_à_¸_§_à_¸_à

à_¹_&sbquo_à_¸_¡_à_¹_&Scaron_à_¸_&bdquo_à_¸_&scaron_à_¹_&permil_à_¸_²_à_¸_&Dagger_à_¸_§_à_¹_&circ_à_¸_²_à_¸_§_à_¸_&scaron_à_¹_&permil_à_¸_²_à_¸_&Dagger_à_¹_&euro_à_¸_&rdquo_à_¸_µ_à_¹_&lsaquo_à_¸_¢_à_¸_§_à_¸_à

à_¸_&trade_à_¸_±_à_¸_à_¸_¨_à_¸_¶_à_¸_à_¸_©_à_¸_²_à_¹_&bdquo_à_¸_&mdash_à_¸_¢_à_¹_&euro_à_¸_¢_à_¹_&dagger_à_¸_&rdquo_à_¸_à_¸_±_à_¸_&trade_à_¹_à_¸_¥_à_¹_&permil_à_¸_§_à_¸_&ndash_à_¹_&circ_&agrav

à_¸_&trade_à_¸_±_à_¸_à_¸_¨_à_¸_¶_à_¸_à_¸_©_à_¸_²_à_¹_&bdquo_à_¸_&mdash_à_¸_¢_à_¹_&euro_à_¸_¢_à_¹_&Dagger_à_¸_&rdquo_à_¸_à_¸_±_à_¸_&trade_à_¹_à_¸_¥_à_¹_&permil_à_¸_§_à_¸_&ndash_à_¹_&circ_&agrav

à_¸_à_¸_±_à_¸_&scaron_à_¹_à_¸_ÿ_à_¸_&trade_à_¸_&circ_à_¸_£_à_¹_&permil_à_¸_²_à_¸_&sbquo_à_¸_¶_à_¹_&permil_à_¸_&trade_à_¹_&fnof_à_¸_«_à_¹_&permil_à_¹_à_¸_ÿ_à_¸_&trade_à_¹_à_¸_&ndash_à_¸_¡_à_¹_&agrav

à_¸_à_¸_±_à_¸_&scaron_à_¹_à_¸_&Yuml_à_¸_&trade_à_¸_&circ_à_¸_£_à_¹_&permil_à_¸_²_à_¸_&sbquo_à_¸_¶_à_¹_&permil_à_¸_&trade_à_¹_&fnof_à_¸_«_à_¹_&permil_à_¹_à_¸_&Yuml_à_¸_&trade_à_¹_à_¸_&ndash_à_¸_¡_à_¹_&agrav

à_¸_­_à_¸_¢_à_¹_&circ_à_¸_²_à_¸_&bdquo_à_¸_£_à_¸_²_à_¸_&dagger_à_¸_&trade_à_¸_°_ à_¹_&euro_à_¸_&rdquo_à_¸_µ_à_¹_&lsaquo_à_¸_¢_à_¸_§_à_¸_&sbquo_à_¹_&permil_à_¸_²_à_¸_&dagger_à_¸_«_à_¹_&permil_à_¸_­_à

à_¸_­_à_¸_¢_à_¹_&circ_à_¸_²_à_¸_&bdquo_à_¸_£_à_¸_²_à_¸_&Dagger_à_¸_&trade_à_¸_°_ à_¹_&euro_à_¸_&rdquo_à_¸_µ_à_¹_&lsaquo_à_¸_¢_à_¸_§_à_¸_&sbquo_à_¹_&permil_à_¸_²_à_¸_&Dagger_à_¸_«_à_¹_&permil_à_¸_­_à

à_¸_ª_à_¸_²_à_¸_§_à_¸_ª_à_¸_§_à_¸_¢_à_¹_&sbquo_à_¸_&rdquo_à_¸_&trade_à_¸_&sbquo_à_¸_­_à_¸_&dagger_ à_¸_«_à_¸_&trade_à_¹_&permil_à_¸_²_à_¹_&euro_à_¸_&scaron_à_¸_µ_à_¹_&permil_à_¸_¢_à_¸_§_à_¹_&euro_à

à_¸_ª_à_¸_²_à_¸_§_à_¸_ª_à_¸_§_à_¸_¢_à_¹_&sbquo_à_¸_&rdquo_à_¸_&trade_à_¸_&sbquo_à_¸_­_à_¸_&Dagger_ à_¸_«_à_¸_&trade_à_¹_&permil_à_¸_²_à_¹_&euro_à_¸_&scaron_à_¸_µ_à_¹_&permil_à_¸_¢_à_¸_§_à_¹_&euro_à

à_¸_&trade_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&dagger_à_¸_&mdash_à_¸_³_à_¹_&fnof_à_¸_«_à_¹_&permil_à_¹_à_¸_ÿ_à_¸_&trade_ à_¹_&euro_à_¸_ª_à_¸_µ_à_¸_¢_à_¸_&dagger_à_¹_&bdquo_à_¸_&mdash_à_¸_¢_à_¸_&scaron_à_¸_±_à_¸_&rdquo_à

à_¸_&trade_à_¹_&permil_à_¸_­_à_¸_&Dagger_à_¸_&mdash_à_¸_³_à_¹_&fnof_à_¸_«_à_¹_&permil_à_¹_à_¸_&Yuml_à_¸_&trade_ à_¹_&euro_à_¸_ª_à_¸_µ_à_¸_¢_à_¸_&Dagger_à_¹_&bdquo_à_¸_&mdash_à_¸_¢_à_¸_&Scaron_à_¸_±_à_¸_&rdquo_à

teens  dp  , à_°_ª_à_°_¦_à_±_&dagger_à_°_³_à_±_à_°_³_ à_°_ª_à_°_¿_à_°_²_à_±_à_°_²_à_°_¨_à_°_¿_ à_°_&dagger_à_°_¦_à_±_à_°_¦_à_°_°_à_±_ à_°_¦_à_±_&dagger_à_°_&sbquo_à_°_&mdash_à_°_¡_à

Teens DP , à_°_ª_à_°_¦_à_±_&Dagger_à_°_³_à_±_à_°_³_ à_°_ª_à_°_¿_à_°_²_à_±_à_°_²_à_°_¨_à_°_¿_ à_°_&Dagger_à_°_¦_à_±_à_°_¦_à_°_°_à_±_ à_°_¦_à_±_&dagger_à_°_&sbquo_à_°_&mdash_à_°_¡_à

teens  dp  , à_°_ª_à_°_¦_à_±_&dagger_à_°_³_à_±_à_°_³_ à_°_ª_à_°_¿_à_°_²_à_±_à_°_²_à_°_¨_à_°_¿_.

Teens DP , à_°_ª_à_°_¦_à_±_&Dagger_à_°_³_à_±_à_°_³_ à_°_ª_à_°_¿_à_°_²_à_±_à_°_²_à_°_¨_à_°_¿_ à_°_&Dagger_à_°_¦_à_±_à_°_¦_à_°_°_à_±_ à_°_¦_à_±_&dagger_à_°_&sbquo_à_°_&mdash_à_°_¡_&agrav